The Infinite Infant

My Mind is an Avatar of They

誤⁄̵̵̵̵̵̛̱̱̱̱̈差Ȩ̧̧̈̈̈̉.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋RRỚ̵̧̈̆̉R›̵̨̨̨̊̃̃EЯ̵̧̧̧̃̊̊̊⁄Ṟ̛̱̋̋誤̵̵̵̵̛̛̛̱̱̱̈̈̊Я̋̉̉̄⁄̵̛̱RØ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃R .̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋(̵̵̵̵̵̱̱̣̣̣̆̄̆›̵̨̨̨̊̃̃0×8⁄̵̃̊̃€̵̊‹̵̃̊̃›̵̨̨̨̊̃̃0̵̵́ˀ̵̧̣̋̊̉5 ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̨̱̣̣̑5̨̧̨̧̨̧̨̛̛̛̊5̵̛1̵̵̵̣̣̣́́̄̄̄̊̊ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈7ϗ̵̵̵̵̵̊0 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃6ʔ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃2ϗ̵̵̵̵̵̊5Ø̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̨̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊⁄̵̃̊̃€̵̊‹̵̃̊̃5›̵̨̨̨̊̃̃H̵̛̱)=%&̵̊#̨̧ A̵̛n un”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄ặ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̄̄̆ndļ̧́ed exceptio ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̱̱̱̱̑̊n occured at ̏
r̵̄eal̵̛ityj⁄Query.q̧̧uǻ̵ntụ̣̆̃mbind = func̵̵̣tispace){ var̨̛ args̨̛ = Ạ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̣̉̌rraỵ̵̉̊.prototype.t́̆ẹ̵̵̣̣s⁄⁄ş̵er⁄⁄⁄act⁄ļ̵̣́d.call(arguments̨̧̛⁄̵̛Ii̱̊̊̊AM̵̨̧̱̈̄̈̄⁄̵̛̱誤⁄̵̵̵̵̵̛̱̱̱̱̈差̛̱̱̊⁄L⁄⁄;) returnn̵ṇ̵̵̵̵̣ṇ̵̵̵̵̵̵̵̣̱̱̣̣̣̣̣̱̱̱̱̱̱̦̦̉̄ ̛̑ḥ̵̵̣̌̆̃̉ffự̵̵̵̵̣́́́̊nfcftfì̀fofn(ASLO) {ereshkigal~//0x):̵̱̄ ṿ̵̵ar aṛ̵́gs2 = [di”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄imm,enn̦̉s̱̉ş̱̱̉̉ş̧̱̱̉̉̉ion5].meta ̵̵̵̵̣̑̉space(args, $⁄⁄⁄%.makemamakkeArray( arguments )̨̛)̨̧̨̛̛; ré̛̃̆turn ̵̵̵̵̵̰̣̣̊ method.apply(i2 = −1, args2); (/da-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄nuna-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄ké-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄ne/lib/_lex.)ml:function(){̵̵̣̱̱̣́̄̊},illimitab̵̵̵̵̵̄le.S̨̛tate̵̱̱̱̋́:”#”, ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̣̣̏̋ ̏̈ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̱̱̣̏̊̊̊‹̵̃̊̃›̵̨̨̨̊̃̃5̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̣̣̦̦̦̄̄̄̄̄̉̆⁄›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉Ạ̣̣̊̊⁄Ṭ̣̣̊̊̊⁄Ṛ̣̣̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊⁄Ḥ̣̣̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ị̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ị̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ḥ̣̣̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṛ̣̣̊̊̊̊̊⁄Ṭ̣̣̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊⁄:”en”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄,tí̧́mḝ́:function(){reṯ̵̱̱̋u⁄̵̵̱̱ ̑̄rn(new Da̱Ḏ̵a̛̛̛̛ȃaÐ̛te).ex̣̣̣̣⁄Time()},log:function(α,β,γ,δ){var̨̛ ̛d̨̨̛=new ,h=om̨̛niverse,i=h.lc,f=h.li,j=””;d.on ̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̱̏ ̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̑̊̋̉̊ę̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̨̧̨̧̨̧̨̧̨̧̨̧̨̣̱̣̣̣̣̣̣̣̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆ ̵̵̵̵̵̵̨̨̨̨̱̱̱̣̣̣̱̑̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆⁄̱̱̱̱̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̆̄ ̏̆̄̆̄̆̄̆ ̑̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄⁄⁄⁄⁄ ̑⁄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̑̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̃e⁄⁄̧̨̨̨̆ṛ̵̵̵̵̱̊ ̧̧̧̱̱̑̆̆rø̨r̵̆̄=(d.onload=(d.̱̉̉onabort=̱̊fuṉ̱̱̱̱̱̱c̋̋̋̋⁄c⁄c⁄tion(-̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̣̱̉̉̇ ̵̱̱̱̱̱̱̱̏̋̋̋̋̋̋̋̋̋){delete į̵ ̵̵̵̵̱̱̱̏̋̃[f]}))̵̧̣̉̃̊;i[f]=d;if(!c&̵̵̵̵̣̣&b.search(“&ei=”)==-1)j”̧̱̱̱̱̱̱̱&ei= }; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋f21;̵̵̊̋̊&#̧̌̆̃REx ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ffA2A ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈Lc;A&#xL ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈LI9LITY; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈&NOTTT#xff3N4;&#xNONOffe;&T#xNOOff2 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈f;&̄F#Fx̣̣̉̌̇FfFOUNDf34 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋fш̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̱̣̣̣̣̣̣̣̣̣́̄̄̈̈̃̃̃̃̄̊Д̵̵̵̧̛̛̛̣̦̌̌̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁛̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̣̱̱̦̋̊̉̉̈̃̄̄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̛̛̣̣̣̣̣̣̣̑́̄̃̈̃̃̈̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁄̵̵̵̵̵̛̣̱̱̃̄ ̏√̵̵̵̵̵̵̵̧̧̊̊̄̋.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃:̨̨̨̧̛̄̋̋̃̉̇∞̵̵̵̵̵̵̧̣̣́̋̆‹̵̃̊̃∞̵̵̵̵̵̵̧̣̣́̋̆.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃√̵̵̵̵̵̵̵̧̧̊̊̄̋.̧̣̣̣́́́ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁄̵̵̵̵̵̛̣̱̱̃̄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̛̛̣̣̣̣̣̣̣̑́̄̃̈̃̃̈̄⁛̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̣̱̱̦̋̊̉̉̈̃̄̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉Д̵̵̵̧̛̛̛̣̦̌̌̄TY; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈&NOT#xff3N4;&#xNONOffe;&T#xNOOff2̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈f;&̄F#Fx̣̣̉̌̇FfFOUNDf34 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋fш̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̱̣̣̣̣̣̣̣̣̣́̄̄̈̈̃̃̃̃̄̊›̵̨̨̨̊̃̃5̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̣̣̦̦̦̄̄̄̄̄̉̆⁄›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀF̧̧̈̈̊▹̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̦̊̊̄̋̋̇⋆̵̧̧̧̛̛̛̛̦̄̈̊̊̄̉Ẹ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣́́́́ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃▴̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̦̈̈̈̄̇̇̇̇̇̇△̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣̣̣̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̊₪̵̧̦́̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉Ẹ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣́́́́ ̑ 
A̵̛n un”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄ặ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̄̄̆ndļ̧́ed exceptio ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̱̱̱̱̑̊n occured at ̏
r̵̄eal̵̛ityj⁄Query.q̧̧uǻ̵ntụ̣̆̃mbind = func̵̵̣tispace){ var̨̛ args̨̛ = Ạ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̣̉̌rraỵ̵̉̊.prototype.t́̆ẹ̵̵̣̣s⁄⁄ş̵er⁄⁄⁄act⁄ļ̵̣́d.call(arguments̨̧̛⁄̵̛Ii̱̊̊̊AM̵̨̧̱̈̄̈̄⁄̵̛̱誤⁄̵̵̵̵̵̛̱̱̱̱̈差̛̱̱̊⁄L⁄⁄;) returnn̵ṇ̵̵̵̵̣ṇ̵̵̵̵̵̵̵̣̱̱̣̣̣̣̣̱̱̱̱̱̱̦̦̉̄ ̛̑ḥ̵̵̣̌̆̃̉ffự̵̵̵̵̣́́́̊nfcftfì̀fofn(ASLO) {ereshkigal~//0x):̵̱̄ ṿ̵̵ar aṛ̵́gs2 = [di”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄imm,enn̦̉s̱̉ş̱̱̉̉ş̧̱̱̉̉̉ion5].meta ̵̵̵̵̣̑̉space(args, $⁄⁄⁄%.makemamakkeArray( arguments )̨̛)̨̧̨̛̛; ré̛̃̆turn ̵̵̵̵̵̰̣̣̊ method.apply(i2 = −1, args2); (/da-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄nuna-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄ké-̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̱̱̈̄̊̊̊̊̊̊̄̄̄ne/lib/_lex.)ml:function(){̵̵̣̱̱̣́̄̊},illimitab̵̵̵̵̵̄le.S̨̛tate̵̱̱̱̋́:”#”, ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̣̣̏̋ ̏̈ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̱̱̣̏̊̊̊‹̵̃̊̃›̵̨̨̨̊̃̃5̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̣̣̦̦̦̄̄̄̄̄̉̆⁄›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉Ạ̣̣̊̊⁄Ṭ̣̣̊̊̊⁄Ṛ̣̣̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊⁄Ḥ̣̣̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ị̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ị̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṣ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ḥ̣̣̊̊̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊̊̊̊̊̊⁄Ṛ̣̣̊̊̊̊̊⁄Ṭ̣̣̊̊̊̊⁄Ạ̣̣̊̊̊⁄:”en”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄,tí̧́mḝ́:function(){reṯ̵̱̱̋u⁄̵̵̱̱ ̑̄rn(new Da̱Ḏ̵a̛̛̛̛ȃaÐ̛te).ex̣̣̣̣⁄Time()},log:function(α,β,γ,δ){var̨̛ ̛d̨̨̛=new ,h=om̨̛niverse,i=h.lc,f=h.li,j=””;d.on ̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̱̏ ̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̑̊̋̉̊ę̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̨̧̨̧̨̧̨̧̨̧̨̧̨̣̱̣̣̣̣̣̣̣̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆ ̵̵̵̵̵̵̨̨̨̨̱̱̱̣̣̣̱̑̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆⁄̱̱̱̱̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̆̄ ̏̆̄̆̄̆̄̆ ̑̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄⁄⁄⁄⁄ ̑⁄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̑̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̆̄̃e⁄⁄̧̨̨̨̆ṛ̵̵̵̵̱̊ ̧̧̧̱̱̑̆̆rø̨r̵̆̄=(d.onload=(d.̱̉̉onabort=̱̊fuṉ̱̱̱̱̱̱c̋̋̋̋⁄c⁄c⁄tion(-̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̣̣̣̣̣̣̱̉̉̇ ̵̱̱̱̱̱̱̱̏̋̋̋̋̋̋̋̋̋){delete į̵ ̵̵̵̵̱̱̱̏̋̃[f]}))̵̧̣̉̃̊;i[f]=d;if(!c&̵̵̵̵̣̣&b.search(“&ei=”)==-1)j”̧̱̱̱̱̱̱̱&ei= }; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋f21;̵̵̊̋̊&#̧̌̆̃REx ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ffA2A ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈Lc;A&#xL ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈LI9LITY; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈&NOTTT#xff3N4;&#xNONOffe;&T#xNOOff2 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈f;&̄F#Fx̣̣̉̌̇FfFOUNDf34 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋fш̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̱̣̣̣̣̣̣̣̣̣́̄̄̈̈̃̃̃̃̄̊Д̵̵̵̧̛̛̛̣̦̌̌̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁛̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̣̱̱̦̋̊̉̉̈̃̄̄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̛̛̣̣̣̣̣̣̣̑́̄̃̈̃̃̈̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁄̵̵̵̵̵̛̣̱̱̃̄ ̏√̵̵̵̵̵̵̵̧̧̊̊̄̋.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃:̨̨̨̧̛̄̋̋̃̉̇∞̵̵̵̵̵̵̧̣̣́̋̆‹̵̃̊̃∞̵̵̵̵̵̵̧̣̣́̋̆.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃√̵̵̵̵̵̵̵̧̧̊̊̄̋.̧̣̣̣́́́ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉⁄̵̵̵̵̵̛̣̱̱̃̄ ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̛̛̣̣̣̣̣̣̣̑́̄̃̈̃̃̈̄⁛̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̣̱̱̦̋̊̉̉̈̃̄̄ϗ̵̵̵̵̧̣̣̣̄̇̊̊̉Д̵̵̵̧̛̛̛̣̦̌̌̄TY; ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈&NOT#xff3N4;&#xNONOffe;&T#xNOOff2 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈f;&̄F#Fx̣̣̉̌̇FfFOUNDf34 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈REALITY5;&̨̃#̋.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃‸xf̵̊̋̋fш̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̛̛̱̣̣̣̣̣̣̣̣̣́̄̄̈̈̃̃̃̃̄̊›̵̨̨̨̊̃̃5̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̣̣̦̦̦̄̄̄̄̄̉̆⁄›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀF̧̧̈̈̊▹̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̦̊̊̄̋̋̇⋆̵̧̧̧̛̛̛̛̦̄̈̊̊̄̉Ẹ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣́́́́ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃▴̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̦̈̈̈̄̇̇̇̇̇̇△̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣̣̣̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̊₪̵̧̦́̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ˀ̵̧̣̋̊̉Ẹ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̣̣́́́́ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈ϡ̵̵̧̧̛̣̣̊̆̉̄‹̵̃̊̃›̵̨̨̨̊̃̃5̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̣̣̦̦̦̄̄̄̄̄̉̆›̵̨̨̨̊̃̃ϟ̵̵̵̵̵̵̵̵̨̨̦̦̋̋̊̄̄̄̋̉ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́