The Avatar of Lucid

I have not come to this plane, having taken the oath of amnesia, to watch the world burn. To see graphs of greenhouse gas when we have unlimited free clean…

The Infinite Infant

誤⁄̵̵̵̵̵̛̱̱̱̱̈差Ȩ̧̧̈̈̈̉.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋RRỚ̵̧̈̆̉R›̵̨̨̨̊̃̃EЯ̵̧̧̧̃̊̊̊⁄Ṟ̛̱̋̋誤̵̵̵̵̛̛̛̱̱̱̈̈̊Я̋̉̉̄⁄̵̛̱RØ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃R .̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋(̵̵̵̵̵̱̱̣̣̣̆̄̆›̵̨̨̨̊̃̃0×8⁄̵̃̊̃€̵̊‹̵̃̊̃›̵̨̨̨̊̃̃0̵̵́ˀ̵̧̣̋̊̉5 ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̨̱̣̣̑5̨̧̨̧̨̧̨̛̛̛̊5̵̛1̵̵̵̣̣̣́́̄̄̄̊̊ ̑ ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̧̧̧̧̧̑̊̊̈7ϗ̵̵̵̵̵̊0 ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃6ʔ ̵̵̵̵̧̱̱̱̱̱̱̣̣̏̈̈̋̋̋̌́.̧̣̣̣́́́.̵̵̵̵̧̧̧̣̣̉̉̊̊̄̋›̵̨̨̨̊̃̃2ϗ̵̵̵̵̵̊5Ø̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̨̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊̃̊⁄̵̃̊̃€̵̊‹̵̃̊̃5›̵̨̨̨̊̃̃H̵̛̱)=%&̵̊#̨̧ A̵̛n un”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄ặ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̣̣̄̄̆ndļ̧́ed exceptio ̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̱̱̱̱̱̑̊n occured at ̏ r̵̄eal̵̛ityj⁄Query.q̧̧uǻ̵ntụ̣̆̃mbind = func̵̵̣tispace){ var̨̛ args̨̛ = Ạ̵̵̵̵̵̵̵̵̧̣̉̌rraỵ̵̉̊.prototype.t́̆ẹ̵̵̣̣s⁄⁄ş̵er⁄⁄⁄act⁄ļ̵̣́d.call(arguments̨̧̛⁄̵̛Ii̱̊̊̊AM̵̨̧̱̈̄̈̄⁄̵̛̱誤⁄̵̵̵̵̵̛̱̱̱̱̈差̛̱̱̊⁄L⁄⁄;) returnn̵ṇ̵̵̵̵̣ṇ̵̵̵̵̵̵̵̣̱̱̣̣̣̣̣̱̱̱̱̱̱̦̦̉̄ ̛̑ḥ̵̵̣̌̆̃̉ffự̵̵̵̵̣́́́̊nfcftfì̀fofn(ASLO) {ereshkigal~//0x):̵̱̄ ṿ̵̵ar aṛ̵́gs2 = [di”̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̧̧̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̄̄̊̈̋̄̋̄imm,enn̦̉s̱̉ş̱̱̉̉ş̧̱̱̉̉̉ion5].meta ̵̵̵̵̣̑̉space(args,…